EAC认证,GOST认证,CUTR认证,俄罗斯标准认证集团 Certification Center JSC "Standard Group"  E-mail eac@cu-tr.org
服务热线:021-36411293
俄罗斯标准认证集团
JSC "Standard Group"

俄罗斯认证
俄罗斯标准集团是俄罗斯最大的认证机构,在俄罗斯拥有自己的实验室和超过10年的工作经验。 标准集团拥有所有的认证许可。
TRCU 010/2011,TRCU 032/2013,TRCU 004/2011,TRCU020/2011,TR CU 005/2011,TRCU 016/2011,TR CU 017/2011,TR CU 021,/2011,TR CU 025/2011,TR EAEU 042/2017
当前位置:

乌克兰技术法规认证(TR CoC/DoC)

乌克兰卫生认证 (Hygiene certificate)

乌克兰防火认证

乌克兰医疗器械认证

乌克兰豁免函